fbpx

Privacybeleid

MAGIC CIRCUS

van website https://magic-circus.nl.

Sinds 25 mei 2018 zijn alle bedrijven die persoonsgegevens verwerken of laten verwerken verplicht om een privacyverklaring op de website te zetten in normale taal. We starten met normale taal en daarna volgt een tekst met meer juridische termen. We wensen je veel leesplezier.

Magic Circus registreert noch bijzondere, noch strafrechtelijke persoonsgegevens.

Online Ticketverkoop

Als u online een ticket koopt, doet u dat via onze ticket provider, een externe onderneming. Via het systeem van onze ticket provider wordt u gevraagd om uw adres- en contactgegevens. Deze gegevens worden in het systeem van de ticket provider bewaard, maar nooit door medewerkers van de ticket provider bekeken, tenzij u hen dit vraagt te doen via de klantenservice. Bijvoorbeeld om via uw e-mailadres een bestelling te achterhalen en opnieuw te mailen.

Reden voor het vragen van uw contactgegevens is dat wij in staat willen zijn bij een eventuele annulering van een voorstelling u hiervan z.s.m. op de hoogte te kunnen stellen. Door weersomstandigheden kan een dergelijk besluit soms pas op de dag van de show getroffen worden. In zo’n geval benaderen wij iedereen per email én per telefoon, mits u uw nummer heeft ingevuld. Door de online aanschaf van een ticket geeft u ons hier automatisch toestemming voor, anders zou het systeem van de ticket provider u ook uw tickets niet kunnen toesturen per mail. Tevens sturen we onze klanten de eerstvolgende keer dat we weer in de buurt zijn een mailtje om hen te laten weten dat we er weer zijn en dat de kaartverkoop weer is gestart.

Wat wordt bewaard? Wij bewaren twee bestanden. Bestand 1 is een bestand waarin we uw naam en huisadres wissen. Wij zien dan dus alleen nog dat er een bestelling is gedaan voor een x aantal kaarten in postcodegebied … in woonplaats… voor de voorstelling van een bepaalde datum en tijd. Helaas worden wij hiertoe door de overheid gedwongen aangezien wij moeten kunnen bewijzen dat het gros van onze bezoekers uit de eigen wijk komt en dat wij dus een verwaarloosbaar effect hebben op verkeerd- en parkeerdruk en weinig uitstoot van CO2 teweeg brengen.
Bestand twee is een lijst met een e-mailadres, een jaartal en een locatie waar we gespeeld hebben. Daarmee kunnen we je de eerstvolgende keer dat we weer op die locatie komen een mailtje sturen om je dit te laten weten. Daarna wordt deze lijst gewist en ontvang je verder geen mail meer, tenzij je wederom gezellig langskomt.

Indien u liever niet heeft dat uw gegevens op wat voor manier dan ook bewaard worden, dan raden wij aan om uw kaarten anoniem aan de circuskassa te kopen vanaf een uur voor iedere show (geen extra kosten, maar wel het risico dat een voorstelling al is uitverkocht en geen vroegboekkorting). Let op: In het geval van een epidemie kan Magic Circus verplicht worden om ook aan de kassa adressen van bezoekers te registreren en deze voor een bepaalde termijn beschikbaar te houden voor contactonderzoek. In dat geval worden deze gegevens voor showbezoek verzameld. Deze gegevens zullen nooit gebruikt worden voor andere doeleinden, ook niet in geanonimiseerde vorm.

De via onze ticketprovider verkregen persoonsgegevens zijn uitsluitend inzichtelijk door de Magic Circus directie en ons marketingcommunicatie bureau en ticket provider medewerkers indien u hen daarom vraagt via hun klantenservice.

Social Media
Wij zijn actief op Social Media via Facebook, Twitter en Instagram. Mensen die berichten liken, maar onze pagina nog niet geliked hebben nodigen we hiervoor uit. Verder gebruiken we social media vooral om iedereen te laten zien hoe het met ons gaat, om met fans te communiceren en om te laten weten waar we uithangen met ons circus. Wij koppelen bericht-likes en page-likes nooit via andere systemen aan direct marketing acties. Onze volgers weten al hoe leuk we zijn en komen elk jaar genieten, dus hoeven we hen niet via marketing extra te benaderen.

Google Analytics en magic-circus.nl
Wij gebruiken Google Analytics op onze site om te zien welke zoekwoorden mensen gebruiken en om inzicht te krijgen hoe onze site bekeken wordt. Zo kunnen wij analyseren hoe we onze site nog beter, sneller en wellicht overzichtelijker voor jullie moeten maken. Google bewaard deze gegevens. Wij kijken hierbij niet naar ip-adressen en koppelen deze ook niet aan ons kaartverkoopsysteem.

JURIDISCHE PRIVACYVERKLARING

Total Inspiration BV respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuw’e versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
Website (hierna ook “De website”): Magic-Circus.nl
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Total Inspiration BV , gevestigd te Van Hanxleden Houwertstraat 3, 1063 HN AMSTERDAM , kvk-nummer: 30151094.

Artikel 2 – Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wret door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op wrelke w’ijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet w’orden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

  • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
  • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
  • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren


Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

  • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door Total Inspiration BV en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u tot uw voorstellingsbezoek en voor het verwerken van uw bestellingen. Alle persoonsgegevens worden na uw voorstellingsbezoek geanonimiseerd. Dat wil zeggen, uw naam, adres, telefoonnr., e-mailadres worden verwijderd. Magic Circus behoudt uw postcode, ordersamenstelling, datum, tijd en locatie van de voorstelling. Dit i.v.m. statistiek en bewijsmateriaal richting overheid omtrent bezoekerssamenstelling (volwassenen versus kinderen) en verkeersdruk van een Magic Circus voorstelling.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@magic-circus.nl .
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. Let op: Voor de gegevens verkregen en beheert door ticketprovider PayLogic (online kaartverkoop) dient u zich tot hen te wenden.

Aan de circuskassa kunt u nog steeds volledig anoniem uw kaarten kopen, tenzij het circus door de overheid verplicht wordt bezoekersgegevens te bewaren i.v.m. contactonderzoeken tijdens een epidemie. Deze gegevens worden niet gebruikt voor statistiek zoals hierboven beschreven en worden binnen een bepaalde termijn vernietigd. Deze termijn is afhankelijk van de eisen die door de GGD c.q. overheid aan het circus gesteld worden.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen
U kunt één commerciële aanbieding krijgen van de beheerder na uw bezoek aan de voorstelling als het circus weer op dezelfde locatie terugkomt. Bij vragen of twijfel naar de herkomst van een e-mail verzoeken wij u een mail te sturen naar het volgende adres: info@magic-circus.nl.
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

  • Google Analytics (analytische cookie)
  • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
  • Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf wrelke pc het bezoek plaatsvindt.

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens uw eerste bezoek aan de website, verschijnt er een banner waarmee wre u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.n1/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Op al het beeldmateriaal rust copyright en mag niet worden gebruikt door anderen dan het Magic Circus.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Magie Circus t.a.v. afd. Privacy , info@magic-circus.nl.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Scroll naar boven